Nieuw..

Vogels in het Meggelveld 2020-2023

In 2020 is een start gemaakt met een vijfjarig project waarin zoveel mogelijk gegevens worden verzameld over de flora en fauna (biodiversiteit) van het Meggelveld-Wessem, gemeente Maasgouw. In dit verslag wordt een overzicht gepresenteerd van de vogels van het Meggelveld in de periode 2020-2023. In deze periode zijn in totaal 143 soorten vogels in het Meggelveld aangetroffen. Het betreft 56 soorten broedvogels en 65 soorten niet-broedvogels / overwinteraars. Vijftien soorten werden alleen overvliegend waargenomen, de overige zijn exoten. Lees meer...

Grauwe klauwier, juveniel Meggelveld. Foto E. van Asseldonk

Meggelveld

Het Meggelveld ligt in Midden-limburg  en grenst direct aan de snelweg A2 ter hoogte van Thorn-Wessem. Het gebied is eigendom van Natuurmonumenten.  Het Meggelveld bestaat uit een aantal kleiputten (tichelgaten) van verschillende grootte en ouderdom.  Inclusief de aangrenzende percelen is het gebied ongeveer 73 ha groot en wordt in zijn geheel begraasd door Galloway runderen en Konikpaarden.  De eerste klei-afgraving vond plaats in 1917. Het gebied heeft de status van belangrijk moerasgebied.

Het Meggelveld herbergt een van de grotere Blauwe reigerkolonoes in Nederland

Biodiversiteit

In 2020 is een start gemaakt met een project met als doel zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over de flora en fauna van het Meggelveld, gemeente Maasgouw. Het gebied wordt wekelijks vaak meerdere keren bezocht. Tijdens deze bezoeken worden waarnemingen verzameld van planten en dieren. Naast zichtwaarnemingen wordt ook gebruik gemaakt van klopnet, licht- en feromoonvallen. Op deze wijze zijn sinds 2020  al bijna 1200 soorten vastgesteld. Het project heeft een looptijd van vijf jaar. Aan de hand van de resultaten worden na het vijfde jaar, soortgroepsgewijs inventarisaties verricht.

Groot dikkopje, een van de 25 soorten dagvlinders die sinds 2020 in het gebied zijn aangetroffen.

Grote zilverreiger

In de winter 2022/23 is over een periode van vijf maanden de slaapplaats van Grote zilverreigers in het Meggelveld, Gemeente Maasgouw gevolgd. De aantallen per telling varieerden van vijf tot 26 exemplaren. In de winter 2023/24  wordt de slaapplaats opnieuw gevolgd, maar dan voor de periode september tot en met maart.

Grote zilverreiger, Meggelveld. Foto E. van Asseldonk

Bedreigingen

Verdroging  - Het jaar 2023 gaat te boek als een zeer nat jaar, toch is verdroging een van de grotere bedreigingen voor het gebied. Veel (vogel)soorten zijn waterafhankelijk en zullen uit het gebied verdwijnen of sterk in aantal afnemen. Voorbeeld is de Blauwe reiger die, door verdroging, nog slechts in een klein deel van het Meggelveld tot broeden kan komen.


Lichtvervuiling - De nieuwe GXO loods langs de A2 ter hoogte van het Meggelveld is 's avonds dusdanig goed verlicht dat ook delen van het Meggelveld 's avonds verlicht worden. Dit kan ten koste gaan van nachtactieve soorten. 

Meggelveld.... vrij wandelen.......!!. Foto E. van Asseldonk

Gebiedsplan Gemeente Maasgouw - In de staatscourant van 23 mei 2023 wordt melding gemaakt van een 

Bestuursovereenkomst met betrekking tot een Gebiedsplan en Planuitwerkingsfase Thorn Wessem. In het gebiedsplan is ook Meggelveld opgenomen. Het Gebiedsperspectief is uitsluitend opgenomen om een beeld te schetsen van de integrale opgave en het Projectgebied. Het Gebiedsperspectief is gelukkig nog niet formeel vastgesteld en ook niet bindend. In het plan staat dat men in het Meggelveld de natuurwaarde wil versterken en het gebied wil  organiseren/vormgeven voor recreatieve ontsluiting. Daarnaast is het plan om de natuur leefbaar te maken....! Een grotere bedreiging dan dit soort plannen is niet mogelijk. De natuur  is gebaat bij rust en ruimte en zit niet te wachten op mensen die natuur willen (ver)maken.