Actueel

projecten : Fenologie Klapekster Ganzen Wolfsplateau  Avifauna Meinweg                        Vogels in beeld

Volg ons op

Fenologie vogels van de Meinweg

De lente is in aantocht. Tijd om ons op te maken voor uit het zuiden terugkerende vogels. We volgen al jaren de terugkomst van de zomervogels met als hulpmiddel de Meinweg fenologielijst. Er is weer een update beschikbaar. De terugkomst is gerangschikt op basis van de mediane datum.

Meinweg fenologielijst t/m 2023

Klapeksters op de Meinweg in de winter

Jaarlijks wordt in Nationaal Park De Meinweg het aantal overwinterende Klapeksters geteld middels drie integrale tellingen. Sinds de winter 2011/12 signaleren we een afname van deze typische wintergast. Een afname die we mogelijk kunnen toeschrijven aan de klimaatverandering. Het is voor de vogels niet altjd meer noodzakelijk om zuidwaarts te vliegen om op zoek te gaan naar geschikte overwintering/foerageergebieden.


De intergrale tellingen in de winter 2023/24 hebben geen Klapeksters opgeleverd. Buiten de tellingen om zij er wel waarnemingen van een overwinterende vogel omgeving Rolvennen. Het is nog niet gelukt deze vogel, in het kader van een onderzoek naar deze soort, van kleurringen te voorzien.


Bekijk de presentatie over het voorkomen van deze soort op de Meinweg op Meinweg-ecotop.nl


Klapekster Meinweg. Foto A. van Halbeek
Trend Klapekster Meinweg op basis van drie integrale tellingen per winterseizoen vanaf 2007

Het Wolfsplateau als overwinteringsgebied voor ganzen

Gedurende vijf winterperioden, 2018/19 t/m 2022/23, is door Willem Vergoossen het voorkomen van ganzen op het Wolfsplateau/Meinweg in kaart gebracht. Het zijn met name de Toendrarietgans en Kolgans die vaak in grote getale het gebied als foerageergebied gebruiken. Soms zit de totale Midden-Limburgse populatie van bovengenoemde soorten op het Wolfsplateau.

Samenvattend geldt voor het Wolfsplateau dat de huidige indeling en de agrarische bedrijfsvoering, samen met het ontbreken van verstoring, stabiele factoren vormen voor een buitengewoon geschikt overwinteringshabitat voor ganzen. Structurele veranderingen zijn daarom zeer ongewenst en de huidige situatie zou in de toekomst zo weinig mogelijk moeten veranderen.

Op weg naar een Avifauna NP de Meinweg..

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een boek over de vogels van Nationaal Park De Meinweg en omstreken. Het aantal soorten vogels dat sinds 1900 in het gebied is waargenomen, overschreid inmiddels ruim de 200 soorten. Vrijwel jaarlijks worden er nog nieuwe soorten aan de lijst toegevoegd. In 2023 was dit bijvoorbeeld de Graszanger die op 23 augustus 2023 werd waargenomen in het Herkenbosscherbroek. De uitgave staat gepland voor 2025.

Graszanger, Herkenbosscherbroek aug 2023. Foto J. Naalden

De Biodiversiteit van Nationaal Park De Meinweg.

Het ontstaan van een boek


Het idee om een overzicht te maken van de biodiversiteit van Nationaal park De Meinweg is ontstaan in 2007 nadat Jan Boeren en Ernest van Asseldonk zich de vraag hebben gesteld; Hoeveel soorten zitten er eigenlijk op de Meinweg? In 2008 werd hier een eerste antwoord opgegeven middels de uitgave "Niet alleen maar Adders en Zwijnen" (Eigen uitgave Stichting Koekeloere 2008). In dit rapport worden 3700 soorten genoemd, die volgens digitale waarnemingen bestanden ooit op de Meinweg zijn aangetroffen. Al snel na de publicatie van het overzicht bleek dat er nogveel meer soorten op de Meinweg zijn waargenomen dan de digitale bestanden deden vermoeden. In 2010 is de draad weer opgepakt. Om tot een volledige soortenlijst van de Meinweg te komen, is besloten om op zoek te gaan naar alle literatuur en overige informatie die ooit over de Meinweg op papier is gezet. Jan Hermans werd, als Meinwegkenner pur sang, gevraagd om Jan en Ernest bij deze enorme klus te helpen.

De schrijvers van het boek over de biodiversiteit van Nationaal Park de Meinweg. Vlnr E.van Asseldonk, J. Hermans en J.Boeren

Het napluizen en controleren van al deze publicaties en lijsten heeft geresulteerd in een overzicht van meer dan 6500 soorten die vanaf 1900 tot december 2012 op de Meinweg zijn aangetroffen. Het ruim 380 pagina's tellende boek is uiteindelijk in 2013 verschenen en was de eerste in zijn soort voor Nationale parken in Nederland.


6500 soorten planten en dieren......


Waar moet u zoal aan denken? Het aantal soorten Planten 822, ruim 700 soorten paddenstoelen en ruim 3800 soorten insecten. Van de grote groep insecten zijn tot 2013 53 soorten libellen, 1354 soorten dag- en nachtvlinders, 31 soorten sprinkhanen en krekels, ruim 1400 kevers en wantsen 318, 470 soorten vliegen en muggen 470 en 327 soorten uit de familie van vliesvleugeligen zoals Bijen en Wespen.

Geïnteresseerd in het boek, neem dan contact op met het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg; mail